مصوبه خیرین شهر یار

مصوب 1398/01/01 شورای اسلامی شهر مشهد

برای دانلود فایل پی دی اف مصوبه خیرین شهر یار اینجا کلیک کنید

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای دستیابی به شهر ترمیمی و جلب و تسهیل مشارکت “خیرین شهر ” (اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، یاریگر از محل منابع غیردولتی) در امور همگانی و عام المنفعه، اقدامات و پیگیری‌های لازم را رأساً در امور مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری معمول و در امور خارج از وظایف ذاتی خود؛ با جلب و جذب همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر انجام دهد:

تبصره ۱- امور همگانی و عام المنفعه اعم از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، عمرانی، خدمات شهری، حقوقی، حمل و نقل، مالی و اقتصادی و غیره بوده و شامل مواردی همچون؛ ساخت، تعمیر، تجهیز، اهدا، نگهداری، حفاظت، مدیریت، ارائه خدمات و… ، راجع به اموال منقول و غیر منقول (اعم از: معابر، پل‌ها، زیرگذرها، وسایل و تجهیزات، ماشین آلات، تجهیزات، زائر‌سراها، بوستان‌ها، فرهنگ‌سراها، کتابخانه‌ها، مجموعه‌های ورزشی، آرامستان‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و…) و همچنین رفع نیازهای اولیه اقشار آسیب پذیر از قبیل خوراک، پوشاک و…، ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد یا زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان یا کودکان در معرض خشونت یا در معرض آسیب، جمع‌آوری، آموزش و ساماندهی کودکان کار، جمع‌آوری، ساماندهی، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر و متکدیان، جمع‌آوری و نگهداری حیوانات غیر موزی بلاصاحب و… خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص جلب مشارکت خیرین از طریق وقف، می‌بایست مطابق مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۹۲۸۸/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و سایر مصوبات مربوطه عمل شود.

۱- به منظور انجام وظایف زیر، “ستاد خیرین شهر یار” (که در این مصوبه، “ستاد” نامیده می‌شود) به ریاست شهردار مشهد (یا معاونت مالی و پشتیبانیدر غیاب شهردار) و متشکل از: معاون خدمات شهرداری و معاون اجتماعی فرهنگی،چهار نفر از خیرین تأثیرگذار شهری (با انتخاب شهردار و شورای اسلامی شهر هرکدام دو نفر) و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر (عضو ناظر)، هر ماه یکبارتشکیل می‌شود:

۱-۱- نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای شهری بر اساس نظر نخبگان و یافته‌هایمطالعاتی و آگاه‌سازی خیرین در زمینه‌های مزبور به منظور جذب مشارکت آنان

۱-۲- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء مشارکت‌های خیرین

۱-۳- بررسی و ارائه راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین خیر

۱-۴- پیگیری روش‌های تشویقی- تسهیلاتی در جهت کاهش موانع پیش روی مشارکت خیرین

۱-۵- بررسی نحوه تعامل با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای مشارکت گرفتن خیرین

۱-۶- استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در جهت جلب مشارکت‌های خیرین

۱-۸- اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدام مرتبط با بهبود وضعیت زندگی و معیشتی مجاورین و زائرین در شهر مشهد مقدس

۱-۹- تدوین دستورالعمل اجرایی به منظور تعیین چگونگی روند اجرایی، چگونگی ترویج، جلب و جذب مشارکت خیرین و چگونگی مشوق ها

۱-۷- برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در جهت بهره‌مندی از فناوری‌ها و روش های نوین در جذب خیرین

۲- شهرداری مشهد مقدس موظفاست به منظور اجرایی کردن سیاست‌ها و تصمیمات متخذه در”ستاد خیرین شهر یار” وتکریم خیرین و پیشگیری از تحمیل دیوان سالاری معمول اداری و همچنین بهمنظور انسجام کامل در پاسخگویی و پیگیری کلیه امور مربوطه، ظرف دو ماه یکی از ادارات موجود (ترجیحاً در ذیل معاونت مالی و پشتیبانی) را بدینمنظور تعیین و ساختار و روند اداری و سامانه ای مربوطه را پیش‌بینی و اجرا نماید.

۳- مشارکت خیّر در امور همگانی و عام المنفعه وتکمیل پروژه های پیشنهادی شهرداری به میزان بیش از ۳۰ درصد ارزش کل پروژه (اعم از منقول و غیر منقول)،موجب نام گذاری پروژه تکمیل شده (با نظر موافق خیر مربوطه) خواهد بود و در صورتمشارکت گروهی از خیرین به میزان بیش از ۳۰ درصد ارزش کل پروژه؛ نام خیرینمشارکت کننده، در کتیبه مربوطه درج می‌شود.

۴- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسهیل در روند ایجاد و احداث پروژه‌های همگانی و عام المنفعه،زمین مورد نیاز را با حفظ مالکیت در اختیار خیرین متقاضیقرار دهد. پس از تکمیل پروژه، کلیه مستحدثات و منافع پروژه موردنظر، زیرنظر “ستاد” مورد برای بهره برداری قرار خواهد گرفت.

۵- مشارکت خیرین در امور همگانی و عام المنفعه از طریق واریز مبالغ نقدی بهحساب تعیین شده از سوی شهرداری ممکن خواهد بود. شهرداری موظف است حساب یا حساب هایمشخصی را نزد یکی از بانک‍‌های شهر مشهد با رعایت شفافیت و به تفکیک موضوعاتمختلف، جهت تشریک مساعی خیرین، زیر نظر “ستاد” افتتاح کرده واعلام عمومی نماید. وجوه واریزی با نظارت “ستاد” در امور همگانی و عام المنفعه هزینه می‌شود. درصورت واریز وجوه نقدی برای موضوعی خاص و مشخص شده از سوی خیر؛ مبلغ واریزیبراساس تفاهم‌نامه تنظیم شده صرف امور مربوطه خواهدشد.

۶- در صورت درخواست خیرین،مبنی بر تعمیر، تجهیز، نگهداری، حفاظت یا ارائه خدمات راجع به امور همگانی وعام المنفعه با تقبل هزینه‌های جاری (در فرض مالکیت شهرداری بر موضوع مورد درخواست)، شهرداری بر مبنای دستورالعمل تعیین شده از سوی “ستاد”، می‌تواند با حفظ مالکیت و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، با درخواستموافقت نماید. هرگونه تخلف از قرارداد فی مابین، از موجبات ایجاد حق فسخخواهد بود.

۷- عوارض و سایر حقوقات و امتیازات شهرداری، به عنوان آورده شهرداری قابل محاسبه می باشد.

۸- شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور تشویق و تکریم خیرین شهر یار و ترویج مشارکت در امور همگانی و عام المنفعه، اقدامات لازم و متناسب را به عمل آورده و در این راستا شرح موضوعات،مبالغ درآمدی ناشی از مشارکت، نام و مشخصات خیرین (در صورت موافقت آنها) و سایر موارد مرتبط را در سایت رسمیشهرداری درج و همچنین نسبت به برگزاری جشنواره سالانه “خیرین شهر یار”  و اعطاء دیپلم افتخار یا نشانمشهد (با رعایت آیین نامه مربوطه)  اقدام نماید.

۹- تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که عهده دار وظایف شناسایی و جذب خیرین، پیگیری مطالبه تعهدات بر عهده گرفته از سوی خیرین می باشند، به عنوان تسهیلگر در امور خیر، محسوب واز مشوق‌های متناسب (وفق شیوه نامه مصوب “ستاد”)، بهره‌مند خواهند شد.

۱۰- شهرداری مشهد مقدس مکلف است هر ساله، با توجه به برآوردهای مبتنی بر نیازها، شرایط و یا پیشنهادهای واصله از سوی خیرین، کیفیت و کمیت پروژه‌های موضوع این مصوبه را (به تفکیک مناطق شهرداری با اولویت مناطق کم برخوردار) پیش‌بینی کرده و اعتبار مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سالانه به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره – حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات سهم شهرداری، جهت هزینه‌های تسهیلگری (مربوط به جلب و جذب خیرین)، امورفرهنگی- تبلیغی خیرین، اعم از برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها، چاپ کتاب ومجله و تهیه فیلم و غیره، قابل تخصیص است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا